Patrologie grecque

traduction de l’introduction patristique : troisième chapitre du volume de la Patrologie de Migne consacrée à Saint Clément de Rome
Texte original latin

De haeresum primi saeculi ortu, progressu, et interitu, earumque expugnatoribus ; ac primum de haeresi Simonis Magi.

Verum enimvero adversus divinos Christianae fidei assertores ab ipso orientis Ecclesiae initio ex erebi faucibus emerserunt stupenda variarum haeresum monstra : atque ut prudenter monet Theoderetus : Cum Diabolus hominum perniciem sitiret, non exspectavit, ut apostolorum praedicatio invalesceret ; sed cum primum illi terram colere, et pietatis semina spargere coeperunt, hic interim seminavit zizania, id est schismata et haereses. Contra haec errantium hominum portenta, quae non minus, quam persecutores, crudele et exitiosum ecclesiae bellum intulerunt, quandoque palam et aperte, quandoque tectius, et occultius decertarunt scriptores nostri. Quapropter ut eorum scripta, quibus haereses satis obscure verbis nonnumquam obscurioribus impugnantur, facilius possint intelligi, earumdem haeresων ortus, progressus et interitus breviter, sed clare et accurate explicandi sunt.

Simon Magus primam inter Christianos, ut Irenaeus, Eusebius, Epiphanius et Theodoretus memorant, haeresim excogitavit, disseminavitque : Ut magnis, inquit Eusebius, et admirabilibus, servatoris nostri apostolis par adversarius consisteret. Qua ergo ratione Clemens Alexandrinus hanc haeresim non ante adultum saeculum secundum, et marcionis aetatem ortum habuisse dixerit, omnino non videmus. Sed de hac Clementis opinione alibi disputabitur.

Is porro Simon Gythis vico Samariae oriundus, plura quae miraculis et prodigiis omnino similia videbantur, magicis artibus patrabat. Sed post exstinctum martyrio Stephanum, Philippus Samariam evangelii praedicandi gratia se se contulit, ibique non falsa, ut Simon, sed vera edidit miracula. Quibus at eodem Simone Mago cognitis, Christianam religionem ille professus est, vel, ut ait Eusebius, simulavit se profiteri. Cum vero in baptizatos sacra Petri et Joannis manuum impositione Spiritum sanctum, omnibus plane aspectabilem, descendere conspexisset, pecuniam iisdem apostolis obtulit, ut eumdem Spiritum sanctum in alios transfundendi sibi facerent potestatem. Verum hac impia oblatione ab apostolisacri magnoque, uti par erat, animo confestim rejecta, Simon in eos debacchatus, rursum magicis artibus, erroribusque suis spargendis eo perniciosiorem dedit operam, quo ea omnia ficia Christiani nominis specie audacius venditabat.

Qui autem fuerint Simonis errores ab antiquissimis Patribus disces. Primum enim ex Theodereti post Irenaeum testimonio : docuit semetipsum esse, qui inter Judaeos quidem, quasi filius apparuerit ; in Samaria autem, quasi Pater descenderit, et in reliquis vero gentibus, quasi Spiritus sanctus, adventarit. Neque his repugnat in nova editione emendata Angustini narratio.

Secundo iidem Patres, nec non Philastrius, tradunt Simonem sibi copulasse Helenam seu Silenem : Quae initio quidem, verba sunt Eusebii, apud Tyrum urbem Phoenices publice in lupanari prostiterat. Idem Simon, teste Irenaeo, dicebat : Hanc esse primam mentis ejus conceptionem, matrem omnium, per quam initio concepit angelos facere et archangelos… a quibus et mundum factum esse dixit. Addit Epiphanius : se summam esse Dei vim, scortum vero suum Spiritum esse sanctum affirmare ausus est; atque eam ipsam esse propter quam, ut loquitur Irenaeus, Trojanum contractum est bellum. Hinc ridiculas anilesque fabulas commentus, asseverabat eos : Qui in eum et in Helenam spem habebant… secundum ipsius gratiam salvari et non secundum operas justas. Quod certe sectatoribus suis sic ille tandem persuaserat, ut imaginem ejus ad figuram Jovis, Helenae vero ad figuram Minervae promi venenarentur, easdem suffimentis, sacrificiis ac libationibus colere non verentes.

Simon praeterea, auctore Epiphanio : nomina quaedam principatuum et protestatum commentus est caelestesque globos varios… nostrum porro hoc saeculum ab nequitiae principatibus et potestatibus cum defectu conditum. Se vero, ut subnectit Irenaeus, cum hominibus conversatum aiebat, cum non esset homo ; et passum cum non esset passus.

Docebat insuper : Legem moysis non a Deo, utimur Epiphanii verbis, sed a sinistra quadam intelligentia profectam; uti neque prophetas a bono Deo, sed ab alia atque alia intelligentia comparatos fuisse… denique quisquis Veteri Testamento fidem adhibet, incurrere mortem asseverat. Resurrectionem vero mortuorum, uti refertur apud augustinum, pernegabat, sinebatque indifferenter uti feminis. His alias ipse, et discipuli ejus adjungebant obscenitates, turpitudinesque aeterno damnandas silentio. Illas tamen Eusebius hic paucis, nec inhonestis, verbis comprehendis : nihil tam impurum aut esse aut excogitari potest, quod flagitiosissima illorum, Simonis Discipulorum, secta longo intervallo non superet, dum miseris atque omni scelere coopertis mulieribus illudunt.

Origeni si credideris, Simon : quo plures sibi pararet discipulos, sustulit de sua doctrina mortis periculum, quod Christiani docebantur contemnere, dicens indifferentem rem esse idololatriam. Imo nec ulla persecutio contra simonianos unquam exorta est. Tertullianus denique testatum facit Simonis sectatores quemdam angelis cultum, superstitione et idolatria infectum exhibuisse : Simonianae autem magiae disciplina, inquit, angelis serviens, utique et ipsa inter idolatrias deputabatur, et a Petro Apostolo in ipso Simone damnabatur. Illud tamen Tertulliano, si haec vera, uti refertur, fuerit ejus mens et sententia, adversari videtur, quod Simon ipse jactitabat se angelos creasse : seque e caelo delapsum : ut angelos, cum male moderarentur mundum, corriperet. Sed nulli mirum esse debet, si homines a veritatis via perquam longissime aberrantes, secum ipsi aliquando pugnent, et inepte contra se dicant. Et re quidem vera epiphanius simonem ideo castigat, quod de angelis quaedam secum pugnantia tradiderit : quemadmodum vero nugarum suarum oblitus impostor, velut eorum quae antae tradiderat, ignarus, se ipsum refellit. Nam cum dixisset angelos a se per intelligentiam suam procreatos esse, subjecit postea, ut eosdem illos latere descendendo posset, figuram in unoquoque caelo mutasse. Igitur latebat ideo, quod eos metueret. Atqui quid eos, quos ipse condiderat, angelos impostor ille metuebat ?

Simon errores suos publicavit primum Samariae ac in Judaea, deinde aliis in locis, oppidis et civitatibus, ac tandem Romae ; qua in urbe animos hominum ita sibi devinxit, ut ipsi tanquam supremo Deo summi adorationis honores fuerint decreti, et Claudio imperante, statua eidem erecta in insula Tiberina inter duos pontes, cum hac inscriptione : Simoni Deo Sancto. Narrant tamen recentiores quidam scriptores pontificatu Gregorii decimi tertii inventam hujusce statuae basim lapideam, cui haec inscriptio incisa erat : Semoni Sanco Deo Fidio sacrum, id est ut ipsi aiunt : Herculi, non Simoni. Inde autem concludunt Justinum, primigenium erroris illius fontem, ob Latinae linguae imperitiam a Simonianis deceptum, tradidisse hanc fuisse Simonis magi statuam. Sed scriptoribus illis omnino probandum erat basim illam, quae his temporibus ultimis inventa est, eamdem ipsam fuisse, ipsique superpositam statuam illam, de qua Justinus aliique Patres antiquissimi mentionem olim fecerunt.

Utut sit, primus ille haeresiarcharum parens Simon Magus, a primo apostolorum principe, Simone Petro, perculsus, victus prostratusque est : In Judaea, inquit Eusebius, a Petro apostolo convictus est, omniaque ejus maleficia patefacta, longissime trans mare fugam arripuit. Hunc autem Romam fugientem apostolus insecutus, ibidem illum omnemque ejus potentiam delevit et exstinxit : cum Dei doctrina, prosequitur Eusebius, Romanus adventu suo illustrasset, Simonis quidem vis et potentia cum ipso simul auctore brevi exstincta atque deleta est. Atque ut Augustini verbis utamur : in qua urbe apostolus Petrus eum vera virtute Dei omnipotentis exstinxit. Quamvis autem ille sic fuisset ab Apostolo obtritus atque oppressus, plures tamen reliquit errorum scelerumque suorum successores. Nam ex hac amarissima radice, si Theodoretum audias, orti sunt Cleodani, Dositheani, Gortheni, musbothei, Adrianistae, Eutychetae, vel ut apud Clementem Alexandrinum ; Eutychitae, Cainistae ; Verum hi omnes, cum impiae haeresis pravas quasdam mutationes excogitassent, non diu durarunt, sed perpetuae oblivioni traditi sunt. At si Hegesippo fidem habere velis, quatuor priores originem duxerunt : e septem sectis in judaico populo proseminatis. Ex quo valesius hanc elicuit conclusionem : rectus dixisset Theodoretus, eas omnes ex judaicis sectis fuisse propagatas, maxime vero cum quaedam illarum haeresων Simoniana vetustiores esse videantur, verbi gratia, Gorthena et Dositheana. Sed vereor ut haec valesiana conclusio, qua ex duabus sectis Simoniana vetustioribus, alias quoque ipsa antiquiores esse infert, omnibus omnino probetur. Porro autem Epiphanius ex Simone Gnosticos ortos esse affirmat : atque hinc eorum quos gnosticos appellamus, origo profluxit.

Testatur Origenes a suo jam tempore exstirpatam Simonianorum haeresim : Nunc nusquam gentium exstant Simoniani. De Dositheanis autem a nobis paulo ante memoratis, haec subjungit : Caeterum Dositheani nec unquam floruerunt, et nunc omnino exstincti sunt, ut nomine tantum manente, inter triginta censeantur. Sed falsa quadam narratione deceptus est Origenes, aut ex iis, quas ipse peragraverat, regionibus idem et in omnibus mundi partibus accidisse arbitrabatur. Scribit enim Eusebius quosdam adhuc, dum viveret, extitisse Simonianae haereseos sectatores : Simon, inquit ille, fidem in Christum simulavit, ut baptismum susciperet. Quod quidem etiamnum fieri ab his qui teterrimam ejus sectam profitentur, non sine admiratione cernimus : qui more parentis sui in Ecclesiam, tanquam pestis aut lepra quaedam irrepentes, gravissimum damnum inferunt iis, quibus pessimum illud et immedicabile venenum, quod mentibus occultant, instillare potuerint. Ac plerique jam eorum ab Ecclesia ejecti sunt, cum fraus ipsorum esset detecia.</i> Et infra : unde ad nostram usque aetatem quicunque ejus sectam profitentur, cum se Christianam religionem, plenam molestiae et sanctitatis, amplecti simulaverint, tamen et ad superstitiosum daemonum, cultum, quem abjicere visi fuerant, deinceps nihilominus relabuntur. Exstabant ergo Eusebii tempore quidam haeresis Simoniane tautores. At cum plerosque, retectis eorum fraudibus, ex Ecclesia ejectos esse idem Eusebius testificetur, id certe indicio est nec dubio nec obscuro, eos tum paucos, admodum fuisse, et quidem sub falso Christianorum nomine sese occultantes. Unde concludas necesse est, haeresim illam non diu postea perseverasse, et cito fuisse exstinctam.Traduction proposée :

A propos de la naissance des hérésies du premier siècle, de leur croissance, de leur ruine, et de leurs conquérants ; Et en premier lieu, l’hérésie de Simon le magicien.

Bien sûr adversaires véritables de la foi divine des chrétiens, commençant contre les soutiens des Eglises d’Orient, émergèrent des machoires de l’Erèbe (dieu grec du chaos et du néant NDT) les monstrueuses hérésies, stupéfiantes de variété. Comme l’enseigne sagement Théodoret (Haereticarum fabularum compendium) : Comme le Diable avait soif de la ruine de l’homme, il n’attendit pas, tandis que se répendait la prédication des apôtres. Tout commençant avec la culture des terres, pendant qu’étaient semées les semences du devoir, il sema les zizanies, que sont les schismes et les hérésies. Contre ces hommes égarés, qui n’étaient pas peu, qui furent les persécuteurs cruels et pernicieux et porteurs de guerre aux Eglises, combattirent nos auteurs parfois ouvertement et au grand jour, parfois de façon cachée et occulte. C’est pour eux, que furent combattus les hérésies par des paroles parfois obscures, que l’on comprend mieux si l’on a une compréhension claire de la naissance, de la croissance et de la mort des hérésies.

Simon le magicien premier entre les chrétiens, dont se souviennent Irénée (livre 1 contre les hérésies p20), Eusèbe (Hist. Livre II chap. 13), Epiphane (Haeres. 21) et Théodoret (Haereticarum fabularum compendium chap 14) : il inventa et répandit l’hérésie : Combien grand, dit Eusèbe (Hist. Livre II chap. 14), et admirable, cet adversaire semblable à nos serviteurs les Apôtres. C’est pourquoi, selon Clément d’Alexandrie (Livre 7 Stromates), nous ne voyons pas que Marcion provient de cette hérésie et parvient à maturité au siècle suivant. Mais nous traiterons plus tard de cette opinion de Clément.

Simon était originaire du village de Gythis en Samarie, et il accomplissait publiquement son art magique, réalisant miracles et prodiges. Après le martyr d’Etienne, Philippe proclama l’Evangile de la grâce en Samarie, et là, réalisa des miracles véritables, et non trompeurs comme ceux de Simon (Actes VIII, IX et suivants). Celui-ci, ayant observé cette magie, professa la religion chrétienne, ou plutôt, comme dit Eusèbe, simula de professer. Mais lorsqu’il vit distinctement, parmi tous, l’Esprit Saint descendre lorsque Pierre et Jean imposaient les mains lors du baptême, il proposa de l’argent aux Apôtres afin de leur acheter ce pouvoir. Cette offrande impie faite aux Apôtres fut immédiatement rejetée et Simon, pris de rage, utilisa son art magique pour répandre les erreurs les plus dangereuses en leur donnant une apparence chrétienne.

On peut connaître les erreurs de Simon par les Pères les plus anciens. Le premier témoignage après Irénée provient de Théodoret : il était si instruit des choses juives qu’il semblait un fils (d’Israël). Depuis la Samarie, dont il provient, sur les autres nations, il se fera recevoir comme l’Esprit Saint. Ceci contredit l’édition corrigée d’Augustin.

Les Pères suivants, en dehors de Philastrius, joignent Simon soit à Helène soit à Silène : La première, d’après les paroles d’Eusèbe (livre II chap. 13) : s’est prostituée publiquement dans un lupanar près de Tyr en Phénicie. Sur le même Simon, le témoignage d’Irénée était : elle (Hélène) était sa Pensée première, la Mère de toutes choses, celle par laquelle, à l'origine, il avait eu l'idée de faire les Anges et les Archanges… Epiphane ajoute : il a osé affirmer être le sommet de la force de Dieu, être son véritable souffle saint; Elle fut, entre autres, comme déclare Irénée, en cette Hélène qui causa la guerre de Troie. Puis il conçut de ridicules histoires de vieilles femmes, y affirmant : Aussi les fidèles de Simon et d'Hélène ne devaient-ils plus se soucier d'eux... ce qui sauvait les hommes, c'était la grâce de Simon, non les œuvres justes. Certains adeptes finalement persuadés par lui, voyant en lui une sorte de Jupiter, empoisonnés par cette image de Hélène en Minerve, ne craignaient plus de sacrifier lors de libations.

Via Epiphane : les noms de quelques uns des premiers et principaux proviennent de différentes sphères célestes… se rendant semblable aux Principautés, aux Puissances et aux Anges comme le souligne Irénée c'est ainsi qu'il se montra également parmi les hommes comme un homme, quoique n'étant pas homme.

Il instruisait ce qui suit : la loi de Moïse n’est pas de Dieu, utilisons les paroles d’Epiphane, mais en provenance d’une mauvaise intelligence ; Puisque le prophète n’est pas du bon Dieu, il doit bien provenir d’une autre intelligence… finalement ce qui fait la foi de l’AT, est à l’origine de la mort du peuple. Il refusait la véritable résurrection des morts, comme utilisée par Augustin, et permettait d’utiliser indifférement les femmes. Et ceci lui-même, et ses disciples ajoutaient de façon défavorable, une condamnation à un silence éternel pour cette laideur. Eusèbe saisit ces paroles certes peu nombreuses, mais pas moins honteuses (Hist Liv II chap.13) : Tout ce qu'on peut imaginer de plus honteux et de plus souillé a été dépassé par l'abominable hérésie de ces gens les disciples de Simon qui abusent de misérables femmes chargées véritablement de toutes les turpitudes.

D’Origène (Contre Celse Liv 6) si vous y croyez, Simon : quoique Simon, pour se faire plus de sectateurs dispensât ses disciples de s'exposer à la mort, comme la religion chrétienne y oblige les chrétiens ; et qu'il leur fit regarder l'idolâtrie comme une chose indifférente. Lors même que cette secte parut il n'y eut point de persécutions contre elle.

Tertullien (Prescrip. chap 33) a finalement témoigné du culte des anges de quelques uns des adeptes, en exhibant leur superstition et idolatrie : L’instruction magique des simoniens, s’adresse aux anges gardiens et a été considérée en elle-même une idolatrie, et Simon a été condamné en personne par l’apôtre Pierre. Néanmoins à Tertullien, si ceci est vrai, ainsi qu’il est rapporté, aura été son raisonnement et son opinion, s’est vu s’opposer, que Simon lui-même remarquait que les anges avaient été créé : tombés du ciel : il a rectifié les anges, comme un monde malade. Mais ceci ne doit pas sembler étrange en provenance de ceux qui ont dévié, et se contredisent à chaque instant, et s’abstiennent de dire qui ils sont. Et Epiphanius contredit Simon qui aura lui-même abandonné les anges : Mais comment l’imposteur, oublieux de ses supercheries, se réfute lui-même. Car il avait dit qu’il avait créé les anges par son intelligence, puis les avait jétés en bas. Dois-je pourtant rapporter qu’il avait peur de ses anges qu’il était censé avoir créés ?

Simon publia d’abord ses erreurs et Samarie et en Judée, puis partant de là dans d’autres lieux, d’autres villes, d’autres citoyens et enfin à Rome. Dans la ville, il contraignit les âmes des hommes à l’adorer comme le plus grand des dieux, décrétant les honneurs du sommet de l’adoration, et par l’empereur Claude une statue fut érigée dans l’île sur le Tibre, entre les deux ponts, avec cette inscription latine « Simoni Deo sancto » (A Simon Dieu Saint). Les récits plus récents du pape Grégoire X relatent la découverte d’une statue à base pierreuse sur laquelle était gravée l’inscription : « Semoni Sanco Deo Fidio Sacrum » (à Semon Dieu Sacré Jupiter), comme s’il disait lui-même : à Hercule et non à Simon. De ceci conclut que Justin, la source originelle de l’erreur, lorsque l’ignorance en latin l’a trompé sur Simon, alors que cette statue était celle de Simon. Mais les auteurs ont entièrement approuvé cette base, redécouverte dans les temps récents, ayant lui-meme été découvert sur l’avant de la statue, comme Justin et les Pères les plus anciens le mentionnaient.

Quelle que soit la manière, le père des premiers hérésiarques fut Simon le magicien, qui fut vaincu, battu et terrifié par le premier des apôtres, Simon Pierre. Eusèbe (Hist. Liv II Chap. 14) relate : en Judée il fut convaincu de ses entreprises criminelles par l'apôtre Pierre ; il fit donc un grand voyage d'outre-mer et s'enfuit d'Orient en Occident. Or, l’apôtre volant jusqu’à Rome à sa suite, effaça et éteignit toute sa puissance : avec la doctrine de Dieu, illustre Eusèbe, il éclaira les romains de son arrivée, et voici que la force et la puissance de Simon est détruite en même temps que son auteur. Utilisons aussi les paroles d’Augustin (des hérésies chap 1) : Ce fut dans cette ville que saint Pierre mit fin à ses magies, en le faisant mourir, par la vertu toute-puissante de Dieu. Toutefois, bien que méprisé et supprimé par l’apôtre, les erreurs sont restées nombreuses chez ses successeurs. Car en dehors de cette racine des plus amères, déclare aussi Théodoret, sont apparus Cleodan, Dosithee, Gorthen, Musboth, Adrianist, Eutyches, ou aussi dans Clément d’Alexandrie (liv 7 Stromates p. 765); Eutychyta, Cainista (Eusèbe Hist. Liv 4 chap. 2); Tous sont véritablement corrompus par cette hérésie impie et poussés à l’invention de quelques altérations, pas toujours de même intensité, mais continuellement dans l’oubli des traditions reçues. Mais si voulez avoir foi en Hégésipp, ils retracèrent les quatre origines précédentes : semez dans le peuple juif en dehors des sept sectes.

En dehors de quoi Valesius retira cette conclusion : Theodoret aurait dit correctement, de propager à tous en dehors des sectes juives, les plus grandes hérésies simoniennes qu’on ait vues, grâce aux paroles de Gorthena et Dosithena. Mais il révère ces conclusions de Valesius, plus anciens que les deux sectes simoniennes, étant lui-même plus ancien et les ayant tous approuvé. Epiphane affirme de cela que les gnostiques tirent leur origine de Simon : nous les appelons gnostiques, procédant de cette origine.

Origène témoigne en son temps de l’extinction de l’hérésie simonienne : dans aucun peuple il n’existe plus de simonien. De Dosithée ou à partir de nos souvenirs s’ajoute ceci : ne fleurirent pas non plus les restes de Dosithée, et ils sont maintenant totalement éteints, si l’on considère qu’il en reste au maximum trente. Mais certains trompés par le récit d’Origène, en dehors de ceux qu’il a lui-même mentionnés, ont considérés que ceci était valable pour toutes les régions du monde. Eusèbe écrit encore (Hist. Liv 4 chap 2) qu’il est du reste une chose étonnante qui se produit jusqu'en notre temps : les partisans de celle secte immonde, depuis cette époque, se glissent encore maintenant dans l'Église à la façon de leur ancêtre comme une peste et une gale, et îls causent de graves dommages à ceux auxquels ils peuvent infuser le venin caché en eux, difficile à guérir et virulent. La plupart d'entre eux ont du reste été chassés quand leur perversité fut découverte. Et plus loin (chap 13) : jusqu’à notre époque ils simulent une parfaite observance chrétienne, mais rendent néanmoins un culte aux démons, et cretains chutent à cause de leurs apparitions pourtant rejettées. Il existait donc des protecteurs de la secte simonienne à l’époque d’Eusèbe. Eusèbe témoigne que tous ceux dont les fraudes furent mise à jours ont été exclus de l’Eglise, et il y a un doute sur leur disparition ainsi que sur leur nombre, qui fut grand et qui est aujourd’hui inconnu. Nous concluons que cette hérésie n’a pas duré longtemps et a été rapidement éteinte.

Commentaire/Analyse : Simon le magicien, père de l’hérésieCe très long chapitre de la Patrologie est tout entier consacré à Simon le Magigien, énigmatique personnage du livre des Actes des Apôtres. Simon, au travers des très nombreuses citations patristiques est un très bon exemple de la différence entre l’écrit et la tradition de l’Eglise. Si l’on considère simplement la Bible, Simon est un magicien qui a une approche magique de la religion et qui se trouve confronté à quelque chose de non magique, au contact des apôtres et de leur prédication. Simon fait écho aux magiciens qui affrontent Moïse dans le livre de l’Exode et est une actualisation du biblique sur le magique. La Bible ne dit pas que la magie, l’astrologie, l’alchimie, ou toutes disciplines « ésotériques » que vous voudrez n’existent pas et ne doivent donc pas être suivies. La Bible n’en appelle pas à la raison. La Bible en appelle à l’obéissance. Elle nous dit que ces phénomènes existent, mais qu’ils sont impurs. Ils sont à éviter absolument. Voilà pour le biblique.

Si on considère la Tradition de l’Eglise, Simon peut être appelé le Père de l’hérésie. Il est le Saint Jean Chrysostome de l’erreur, le Saint Basile de Césarée de la gnose, le Saint Grégoire de Nazianze de l’impiété. Irénée de Lyon, Eusèbe de Césarée, Tertullien, Origène et Théodoret de Cyr le voient comme celui à la source de toutes les premières doctrines erronnées. Ils le décrivent comme quelqu’un de très puissant. Ses capacités magiques en font quelqu’un de redoutable pour l’Eglise. Et paradoxalement ceci nous enseigne que c’est la raison qui est à la base du discernement en Eglise. Il peut parfois s’agir de l’absolue certitude de l’être, mais ce sont des phénomènes relativement rares. La raison, quant à elle, est le seul moyen de discerner entre des phénomènes surnaturels. Car comment discerner entre une résurrection opérée par Simon-Pierre, le coryphée de apôtres, et Simon le magicien, le coryphée des hérésiarques ? Comment trier entre les miracles des serviteurs de Dieu et ceux des serviteurs des démons ? La raison le permet. Comme le dit Eusèbe dans son livre 2 de l’histoire de l’Eglise, « Aussi bien, en ces temps apostoliques, aucune machination ne se produisit de la part de Simon, non plus d’aucun autre alors. L’éclat de la vérité subjuguait et dominait tout. Le Verbe de Dieu lui-même venait de luire divinement sur les hommes, il était dans toute sa force sur la terre et il régnait dans ses propres apôtres. ». Personne, au moment du tout début ne peut venir sérieusement contester la Résurrection du Christ lorsque le Christ est ressucité et séjourne parmi les hommes. Puis les choses s’estompent. Trop peu pour que l’hérésie s’installe. Les apôtres institués, emplis de l’Esprit Saint réalisent la prédication. Les miracles se multiplient. La doctrine est préchée, les écritures expliquées, l’eucharistie célébrée. Pour Simon, la tâche est alors impossible. C’est la vérité qui est la lumière chassant l’ombre de l’hérésie. La démarche de Simon est intéressante à deux titres, d’après ces témoignages.

Premièrement, Simon connait la vérité et va pourtant l’affronter. C’est une « qualité » humaine que de vouloir lutter contre la vérité tout en la connaissant. C’est assez fascinant quelque part, mais cela est un trait humain, et une manifestation de sa radicale liberté. Simon sait que le Christ est ressuscité. Il sait que les apôtres sont ses envoyés dans le monde. Il sait que le salut est là. Et pourtant, il voit dans ceci, une transitoire et désuète bataille de pouvoir. En réagissant rationnellement on pourrait demander : quel est le ressort de la lutte de Simon ? Comment se battre pour quelque chose que l’on sait faux ? Difficile à dire. La théorie la plus probable est que Simon n’a pas voulu renoncer aux attraits de la puissance que lui donnait sa magie. Il a troqué la gloire impérissable des siècles contre la gloire passagère de ce monde.

Deuxièmement, il est question d’infiltration dans l’Eglise. Les textes ramenés par le patrologue de Migne font état d’une infiltration. Il déclare que la secte de Simon a simulé une appartenance à la foi chrétienne, et est rentrée dans l’ekklesia du Christ. Ceci est-il un phénomène unique dans l’histoire de l’Eglise ? Ceci témoigne-t-il d’un cas unique, lié à la puissance de Simon ? Difficile d’apporter des preuves circonstanciées mais ce serait-ce que dans nos époques récentes, le parti communiste et la franc-maçonnerie ont offerts de nombreux exemples d’infiltration, aussi bien dans le catholicisme romain que dans l’Eglise orthodoxe. Il ne faut donc pas être naïf en Eglise. Nous sommes durement attaqués, par des ennemis infatigables et cruels. C’est un combat qui dure depuis très longtemps. Depuis que le serpent est entré dans le jardin. C’est une lutte à mort. Et c’est là, la seule explication logique possible sur l’attitude de Simon : il est inspiré par le Diable, qui est le grand inspirateur d’une cause perdue d’avance. Simon est une réplique dans l’histoire humaine, de la scène du jardin d’Eden entre Eve et le Serpent. Lorsque l’Eglise accepte d’écouter les simoniens de toutes les époques, elle est comme Eve dans le jardin qui écoute le serpent…