Patrologie grecque

traduction de l’introduction patristique : sixième chapitre du volume de la Patrologie de Migne consacrée à Saint Clément de Rome
Texte original latin

De haeresi Ebionis

Ebion cujus nomen apud Patres doctissimos (48), idem ac mendicus sonat, a Mario Mercatore (49) vocatur philosophus et stoicus philosophus. Eruditus autem scriptor quidam nomen mendici ipsi inditum putat, quod spretis divitiis voluntariam paupertatem profiteretur. Verum Epiphanio Ebionitae se mendicos praedicant, quod apostolorum tempore mos esset bona sua distrahere, et ad illorum pedes abjicere.

Quo autem loco et tempore orta sit Ebionis haeresis idem Epiphanius his verbis declarat (50) : Hujus factionis exordium post Hierosolymitanae urbis excidium coepit. Quo tempore Christiani omnes cum in Peraea degerent, atque in urbe Pella potissimum, quae in Decapolitana provincia est… prope Batanaeam ac Basanitidem; cum illic, inquam, domicilium colocassent hinc Ebioni data est propagandi erroris occasio. Qui in pago quodam Cocabe, in regione Carnaimorum, Arnemi et Astarotharum, et Basanitidis tractu habitare coepit, quemadmodum vetus ad nos usque fama pertulit. Postea vero adjicit (51) : In Asia ac Romae errorem suum disseminavit. Cum itaque urbs Hierosolymitana juxta peritiorum chronologiam anno Christi 70 capta fuerit ac diruta, per id ferme tempus Ebion in locis, ab Epiphanio commemoratis, errores suos disseminare coepit. Nec longe abest ab hac sententia Hieronymus, qui Joannem, consurgente Ebionis haeresi, Evangelium suum scripsisse affirmat (52) : Scripsit Evangelium adversus Cerinthum… et maxime nunc Ebionitarum dogma consurgens.

Errores vero Ebionis iidem propemodum erant, ne Cerinthi; ita ut ille a quibusdam, quod tamen indubitatum omnino non est, ejusdem Cerinthi discipulus fuisse asseratur. Docebat autem Christum merum esse hominem, ex Maria et Joseph humano more procreatum; ipsumque Filium Dei progressione quadam virtutis, verba sunt Epiphanii (53), et conjunctione cum Deo factum : proindeque adoptivum duntaxat esse Dei Filium, ut eidem Ebioni exprobat Mercator. Sectatores tamen Ebionis non uno eodemque modo hunc magistri sui errorem secuti sunt : Alii enimvero ab his eodem nomine nuncupati, inquit Eusebius (54), absurdam eorum sententiam rejicientes, Christum quidem ex Virgine et Spiritu Sancto genitum esse non negant : sed iidem nihilominus cum Christum, utpote Deum, Verbum, ac sapientiam Patris, ante omnia substitisse minime fateantur, in eamdem cum prioribus sententiam delapsi sunt. Unde etiam Epiphanius (55) : Alii aliter de Christo pronuntiant… Nonnulli enim ex eis Adamum fuisse Christum praedicant… Alii e coelo Christum esse confitentur, sed ante omnia creatum, ac spiritum quemdam esse, angelisque praestare, atque omnium rerum dominatum tenere. Qui cum perpetuam illic habitationem sortitus sit, quoties libuerit , in haec infima delabitur, quemadmodum in Adamo descendit et patriarchis corpore circumfusus apparuit, velut cum ad Abrahamum, Isaacum et Jacobum adiit. Idem denique postremis temporibus venit, Adami corpore contectus, et homo visus est, et in crucem sublatus surrexit, et ascendit in coelum. Rursus ubi libuerit, ita se rem habere negant, in eumque duntaxat sese sanctum infudisse Spiritum, qui est Christus, eumque qui Jesus vocatus est, induisse. Et intra (56) : Duos a Deo constitutos esse asserunt Christum et diabolum, quorum illi futuri, huic praesentis saeculi potestas est commissa : idque adeo omnipotentis illius mandato ad cujusque postulationem esse factum, etc.

(57) Hanc porro opinionum divisionem et differentiam Elxaeo pseudoprophetae tribuendam esse suspicatur. Quidam vero hunc Elxaeum, seu Elceai peculiaris cujusdam haeresis, quae ab illius nomine Helcesaitarum dicta est, tradunt fuisse auctorem. Illius porro errores ab Eusebio (58) et Theodoreto (59) notantur; sed eam simul natam, simul exstinctam idem Eusebius in ecclesiastica sua Historia testatus est. Citatum a nobis illius locum si adire volueris, lege etiam in eum Valesii notas et animadversiones.

Ebionitae autem praeterea docebant omnes lege Mosaica teneri, servandamque Sabbati celebrationem, quamvis Dominicam quoque diem in Resurrectionis Christi memoriam ipsimet observaverint. Quapropter ii juxta Irenaeum (60) : Paulum recusant, apostatam eum legis dicentes… solo autem eo quod est secundum Matthaeum Evangelio utuntur. His quae de Evangelio Matthaei dicuntur, concinit Theodoretus ; addit tamen Epiphanius (61) : Quanquam ne integrum quidem habent, sed adulteratum et mutilum ; atque iis omnibus, quae ad genealogiam Christi spectant, inde abrasis, idipsum Hebraicum vocant. Quid ergo, inquies, Mercatori faciemus, qui de Ebione haec scribit : Christum in Dei filium adoptatum ausus est praedicare, asserens se Matthaei Marci et Lucae evangelistarum auctoritatem seculum. Aiebant nonnulli Mercatorem de Ebione, alios vero Patres de ejus loqui discipulis. At id quod vero videtur similius, ii subjungunt tres illos evangelistas ab Ebione, ut ait Mercator, citatos, non ideo quidem quod admittenda putaret illorum Evangelia, sed ut eorum auctoritatem contra Catholicos, qui eam divinam esse credebant, argumento, ut loquuntur, ad hominem urgeret. Caeterum si quid aliud senserit Mercator, certe opinio illius aliorum Patrum sententiae praeferenda non est.

(62) Praedicabant insuper Ebionitae Christum veritatis esse prophetam… Prophetas vero, non veritatis, sed intelligentiae esse prophetas, proindeque Jesum solum esse prophetam. Et Paulo superius : Abrahamum et Isaacum, ac Jacobum, et Moysem, atque Aaronem admittunt, una cum Jesu, qui Moysis duntaxat successor, neque quidquam amplius fuerit. Secundum hos nullum alium ex prophetis asciscunt, sed cum exsecratione proscribunt ac derident, puta, Davidem, et Salomonem, atque Isaiam, Jeremiam, Danielem, Ezechielem, quibuscum Eliam atque Eliseum repudiant. Si quis autem interrogasset : unde igitur tenes quae ad Moysem Abrahamumque pertinent ? respondebant illico id sibi a Christo patefactum.

Alios eorum errores enumerando idem Epiphanius (63) dixerat : Est hoc illis insuper in more positum, ut adulescentulos citra maturam aetatem ad nuptias compellant… neque vero unis duntaxat nuptiis affinitates inter se conjungunt, sed si cui divortium facere libuerit, ac novum inire matrimonium, ad tertias et septimas usque nuptias permittunt. Superius vero (64) : Hodie, inquiebat, virginitas apud illos et castitas omnino prohibetur… Nam olim de virginitate gloriari solebant, nimirum ob Jacobum fratrem Domini, adeoque libros suos ad seniores et virgines inscribunt.

Tradit etiam (65) Ebionem discipulosque ejus ab alimentis omnibus reliquoque, quod carne constet, abstinuisse ; quod illa e corporum coitu concubituque gignantur. Nec plebit ex eodem Epiphanio (66) observare Ebionitas quotidie lavasse, et quotiescunque aliquid impuri se tetigisse arbitrabantur. Qua consuetudinem ut Petri auctoritate firmarent et exemplo : Petrus, inquiebant, lavabat quotidie, priusquam cibum sumeret. Pergit idem Epiphanius (67) : Baptismo quoque praeter quotidianum illum initiantur, et ex Christianorum Ecclesiaeque imitatione mysteria quaedam quotannis celebrant , in quibus panes azymos, et ad alteram mysterii partem meram aquam adhibent.

Idem adhuc Epiphanius (68) memorat eosdem haereticos, ut magnum erroribus suis auctoritatis pondus tribuerent, sacra apostolorum nomina quibusdam libri, a se confictis, praefixisse : Apostolorum alios Actus circumferunt, in quibus plurima sunt impietatis illorum vestigia, ejusque potissimum auctoritate libri ad oppugnandam veritatem armantur. Et infra (69) : Apostolorum nomina, quo facilius sectatores suos pelliciant, per simulationem admittunt, quibus etiam confictos, quosdam a se libros inscribunt, velut a Jacobo, Matthaeo, ac reliquis discipulis editos, inter quae Joannis etiam apostoli nomen admiscent. Testatum denique facit, librum qui Circuitus Petri, et a Clemente conscriptus esse ferebatur, iisdem haereticis usui fuisse.

Qua cura Epiphanius errores Ebionitarum recenset, eadem plane diligentia eos, a quibus rejecti et destructi sunt, luculenter ostendit : Porro, inquit ille, non Joannes modo, sed et omnes prorsus apostoli Ebionis fidem repudiant, et a suis dogmatibus, atque apostolico illo charactere alienam judicant ; id quod unicuique perspicuum est. Vidimus supra ex Hieronymo Joannem in primis adversus consurgens Ebionis dogma, suum edidisse Evangelium. Nullus porro dubitandi locus est, quin divini illi pugiles plenam perfectamque adversus reportaverint. Et certe jam monuimus illos a suis primordiis varias in partes scissos fuisse, et inter se divisos. Quid autem aliud ex hac dissensione sequi potuit, quam integra hujus sectae ruina, excidiumque certum et celerrimum. Non ibimus tamen inficias plures Ebionis errores ab aliis postmodum haereticis renovatos, sed ii profligatum ab apostolis Ebionitarum nomen, sibi deinceps, arrogare non ausi sunt.

56 : Ibid § 16
57 : Ibid § 3
58 : Euseb Lib VI hist cap 30
59 : Theod. Lib 11 Haeret fab cap 7
60 : Loc cit.
61 : Epiphan loc. cit. § 13
62 : Epiphan loc. cit. § 18
63 : ibid
64 : Ibid § 2
65 : Ibid § 15
66 : Ibid § 2, 15 et 22
67 : Ibid § 16
68 : Ibid
69 : Ibid


Traduction proposée :

De l’hérésie de Ebion

Ebion est un nom qui résonne avec mendicité pour les Pères les plus savants (48), et Marius Mercator (49) l’appelle philosophe ou philosophe stoïcien. L’auteur et néanmoins érudit considère qu’il a introduit lui-même le nom de mendiant, en professant la pauvreté aux riches rejetés. D’ailleurs selon Epiphane, les ébionites se proclament mendiants, comme aux temps apostoliques où l’on jetait aux pieds ses propres biens.

Pour que les auteurs rejoignent les hérésies ébionites par le lieu et l’époque, Epiphane écrit (50) : ce groupe est apparu après la destruction de la ville de Jérusalem. En ce temps, tous les chrétiens vivaient dans la Pérée, et en particulier dans la ville de Pella, qui se trouve dans la décapole, près de la Batanée des basanites. C’est ici que les ébionites ont eu trouver le lieu propice à la diffusion de leur erreur : ceux qui habitent dans le district de Cocabe, dans la région de Carnaimorum, d’Arnemi et des Astarté, ont ainsi commencé à se propager dans la région basanite, pour suivre cela de l’ancien vers le plus récent. Puis il ajoute (51) : l’erreur se répandit en Asie et jusque Rome. La chronologie la plus exacte donne la prise et destruction de Jérusalem en 70 après le Christ, et les mémoires d’Epiphane font remonter les débuts de la diffusion des erreurs à cette époque. Proche de ce verdict, Jérôme, déclare que Jean écrit son Evangile aussi pour répondre aux hérésies ébionites naissantes (52) : il a écrit son Evangile contre Cérinthe et contre les dogmes naissants des ébionites.

Les erreurs des Ebionites il est vrai, bien que très proches, n’étaient pas celles de Cérinthe ; Certains ont même affirmé qu’il (Ebion) était un disciple de Cérinthe, sans que cela soit entièrement certain. Il enseignait que le Christ était purement humain, engendré naturellement par Joseph et Marie, les paroles sont d’Epiphane (53), et l’union avec Dieu comme ceci : c’est par l’adoption qu’il est Fils unique de Dieu, selon Mercator. Les adeptes ont suivi l’erreur du maître, bien que certains disent que tous ne sont pas d’Ebion, bien qu’ils soient tous nommés de la sorte, ainsi que déclare Eusèbe (54), et rejetant leur absurdité, ne niez pas que le Christ ait été engendré par la Vierge et le Saint-Esprit, mais il est également le Christ, à savoir Dieu, parole et sagesse du Père, devant qui tous s’arrêtent. Du même Epiphane (55) : les uns déclarent autrement des autres à propos du Christ... certains disent que le Christ est sorti d’Adam. Les autres confessent que le Christ vient du ciel, mais avant que tout ne soit créé, et l’esprit d’un tel homme domine sur les anges et sur toute chose. Il avait obtenu un lieu de résidence perpétuel ici, à volonté, mais a chuté au niveau le plus bas, dans un corps semblable à Adam, et s’est montré aux patriarches, c’est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Puis lorsque furent venus les derniers temps, caché dans le corps d’Adam, cet homme est apparu, mis sur la croix, ressuscita et monta au ciel. Inversement, si cela peut être agréable, mais ils nient cela, le fait qu’il a lui-même répandu l’Esprit-Saint, le Christ, appelé Jésus. Et également (56) : deux êtres proviennent de Dieu afin de révéler que le futur est constitué du Christ et du Diable : cette vision est toute-puissante et structure toute leur existence.

(57) Partant de là, on peut se méfier des différentes opinions concernant le pseudo-prophète Elxaeum. Quelques-uns considèrent que Elxaeum, ou Elceai sont les auteurs de cette hérésie, tandis que d’autres mentionnent Helcesaitarum comme en étant la source. On voit ce genre d’erreur chez Eusèbe (58) ou Théodoret (59). Eusèbe rapporte dans son histoire ecclésiastique que cette hérésie mourut à l’instant de sa naissance. Intéressés par cette problématique, ceux qui veulent l’approcher lisent les mêmes remarques chez Valesi.

Les Ebionites enseignaient tous qu’il faut tenir le repos du Shabbat dans l’observance de la loi mosaïque, mais ils se souvenaient également du Dimanche comme du jour de la résurrection du Christ. C’est pourquoi Irénée rapporte (60) : ils récusent Paul, le déclarant apostat de la Loi… Ils suivent et n’utilisent que l’Evangile de Matthieu. Ceci rejoint Théodoret qui rapporte qu’ils ne proclament que l’Evangile de Matthieu ; Néanmoins Epiphane ajoute (61) : certes ils le suivent, mais incomplet, falsifié et mutilé ; Et tous ceux qui observent la généalogie du Christ voient comment certains termes ont été rayés dans leur version en hébreu. Ainsi, demande Mercator, qui a écrit sur les ébionites : où Christ est-il proclamé fils adoptif de Dieu dans les écrits de Matthieu, Marc ou Luc, les autorités évangéliques de notre temps ? Mercator ajoutait des ébionites qu’ils sont les disciples de leurs pères. En ne se soumettant pas aux trois évangélistes, ils ont choisis un destin non catholique et un évangile tout humain. Cette opinion de Mercator n’est pas présenté comme une opinion alternative aux autres Pères.

Avant tout, les ébionites proclamaient que le Christ est en vérité un prophète… Chez les prophètes ne se trouvent pas la vérité, mais uniquement l’intelligence, et Jésus ne serait donc qu’un prophète. Et un peu plus haut : Abraham et Isaac, et Jacob, et Moïse et Aaron veulent être un avec Jésus, qui n’est que le successeur de Moïse, et en rien son supérieur. Selon eux, tous les préceptes des prophètes s’ajoutent. Ils ne reconnaissent rien en dehors des prophètes mais répudient nommément David, Salomon, Isaïe, Jérémie, Daniel, Ezechiel ainsi qu’Elie et Elysée. Si quelqu’un est capable de les interroger : pourquoi vous attachez vous aux choses de Moïse et Abraham ? Ils répondaient immédiatement que le Christ avait permis cela.

Leurs autres erreurs sont rapportées par le même Epiphane (63) : ils enseignent aux adolescents à propos des noces de les contraindre pour l’âge mur… Seules leurs relations se joignent à leur fête de mariage et le divorce n’est possible qu’à la troisième ou septième année. Cependant, ci-dessus (64) : aujourd’hui, disait-il, leur virginité et pureté est entièrement gardée… ils étaient habitués à glorifier la virginité, probablement par Jacques, le frère du Seigneur, et beaucoup de vierges et de vieux sont inscrits dans leurs livres.

Selon les mêmes (65), Ebion et ses disciples abandonnent toute nourriture relative à la chair animale, qui a été engendré par l’union des animaux. Le même Epiphane observe (66) qu’ils se lavaient quotidiennement à chaque fois qu’ils jugeaient avoir été en contact avec de l’impur. Suivant l’autorité de Pierre, ils affirment : Pierre lavait quotidiennement sa nourriture avant de la prendre. Le même Epiphane continue (67) : leur baptême d’initiation était également quotidien, et n’était que l’imitation de ce que les chrétiens célèbrent annuellement en église, en étendant les mystères au pain azyme et à l’eau pure.

Le même Epiphane se souvient (68) exactement combien ces hérétiques utilisèrent le poids du nom des apôtres en fabriquant et leur attribuant des ouvrages : des autres Actes des Apôtres dans lesquels ils leurs réalisent de façon impie une attaque contre la vérité. Et plus bas (69) : via le nom des apôtres, par lesquels sont attirés plus facilement les adeptes, ils reconnaissent fabriquer par feinte des livres attribués à Jacob, Matthieu, et mélangent leurs noms à ceux des disciples de Jean. Le témoignage de cette ruse des hérétiques est fait par Pierre, rapporté par Clément.

Epiphane raconte également avec soin comment les erreurs ébionites furent rejetées et détruites avec brio : ce n’est pas seulement Jean qui a rejeté la foi des ébionites, mais tous les apôtres directement, en déclarant leurs dogmes étrangers à la foi apostolique. On voit cela clairement, car selon Jérôme, Jean a expressément écrit son Evangile contre les dogmes ébionites émergeants : le doute n’est pas permis, et l’on voit comment le champion de Dieu l’a emporté. Il est certain que son enseignement originel fut brisé en morceaux. Les dissensions qui suivirent les conduisirent rapidement à la ruine. On ne peut nier que les erreurs ébionites se sont renouvelées dans des hérésies postérieures, mais grâce aux apôtres, jamais le nom d’ébionites ne fut plus jamais réutilisé.

56 : Ibid § 16
57 : Ibid § 3
58 : Euseb Lib VI hist cap 30
59 : Theod. Lib 11 Haeret fab cap 7
60 : Loc cit.
61 : Epiphan loc. cit. § 13
62 : Epiphan loc. cit. § 18
63 : ibid
64 : Ibid § 2
65 : Ibid § 15
66 : Ibid § 2, 15 et 22
67 : Ibid § 16
68 : Ibid
69 : Ibid

Commentaire/Analyse :

nous continuons ici notre voyage dans les toutes premières hérésies chrétiennes. Autant Cérinthe (voir article précédent dans cette catégorie) essayait d’être le moins juif possible, autant ici nous avons à faire à l’excès inverse. Cérinthe ne gardait que Luc et Paul, croyant discerner chez eux un appui à sa vision hérétique. Ebion ne garde que Matthieu et rejette le reste. Ebion et Cerinthe ne sont au final que les deux faces d’une même médaille.

Ebion nous renvoie à cette notion moderne de judéo-christianisme, et nous donne l’occasion d’en faire l’analyse. Est-ce que le judéo-christianisme est même simplement pensable ? La notion est tout à fait moderne. Ceci devrait déjà éveiller chez nous une certaine méfiance : une nouveauté en dehors de l’âge d’or de la patristique, est en soi un concept douteux… Cette notion fait référence à cette idée de convergence et de continuité sur le plan des valeurs. Ce que ses inventeurs promeuvent est relativement identifiable : on voit ici une tentative de faire abstraction des différences doctrinales et de rester au niveau des valeurs, et de montrer une sorte de base commune. D’ailleurs Nietzsche utilise le terme pour regrouper les deux religions dans un tout opposé à ce qu’il souhaite. Le fait que Nietzsche soit opposé à la fois au judaïsme et au christianisme est-il pour autant suffisant pour pouvoir les rassembler dans un terme « judéo-chrétien » ?

Dans le terme judéo-chrétien, c’est le terme « judéo » qui est piégé. Autant on peut en discuter dans l’antiquité et à l’époque d’Ebion, autant aujourd’hui et dans le judaïsme rabbinique centré sur l’étude du Talmud, le terme « judéo » ne saurait être compris autrement que comme une totale opposition au Christ. Ce qui est l’ADN, la colonne vertébrale, la raison d’être, la constitution profonde du judaïsme pharisien rabbinique talmudique actuel, c’est le fait de dire « non » au Christ. Ainsi, « judéo » dans ce sens actuel, apposé à « christianisme » revient à dire « chaud-froid » ou « sec-mouillé ». Nous ne sommes pas ici dans l’antinomie théologique, mais bien dans les contraires. Alors oui évidemment, il y aura quelques points communs dus à cette continuité historique, mais ces points communs ne rendent pas pour autant possible le fait de sérieusement penser le « judéo-christianisme » comme un concept pensable. Car ce qui unit les deux courants religieux est du domaine des valeurs et de la foi superficiellement commune. Mais cette union n’est pas exclusive au point d’en exclure les musulmans par exemple. Sur le plan doctrinal, les différences sont de la même amplitude.

Mais qu’en est-il alors du judéo-christianisme de l’époque d’Ebion ? Peut-on dire qu’il y a opposition au Christ de la part des ébionites ? Ils reconnaissent la résurrection comme une vérité ! et bien pourtant, il s’agit également d’une opposition. Ne pas reconnaître au Christ telle ou telle notion de la Christologie revient à s’opposer à Lui. Ne soyons pas sots dans la compréhension de l’action du Diable dans le monde. Angéliquement intelligent, il ne va pas s’opposer en niant la totalité de ce qu’est le Christ. On ne présente pas exclusivement du poison pour tuer un nuisible. On cache le poison à l’intérieur de la nourriture. Le mensonge, s’il n’occupe ne serait-ce qu’une partie infime de l’ensemble et que le reste est absolument vrai, si une vérité s’accompagne d’un mensonge partiel, elle devient alors un mensonge. Ebion s’oppose donc moins frontalement au Christ que les rabbins du Talmud, mais il s’oppose également à lui. Il arrive à séduire ceux qui croient en la résurrection. Il est donc plus dangereux. Il a su attirer dans ses filets des gens sincères qui auraient pu être orthodoxes s’ils avaient été bien guidés. On comprend donc pourquoi Saint Jean a voulu répondre à cette hérésie particulière, ainsi qu’à celle de Cérinthe. Les deux étaient des pièges, des poisons mortels destinés à attirer les naïfs en dehors de l’Eglise.

Pour finir, un dernier mot sur les chrétiens d’origine juive, qui sont un sujet d’étude depuis quelques temps, à la faveur des relations œcuméniques entre juifs et chrétiens (principalement dans le monde catholique). On présente souvent, la problématique historique de cette façon : d’un côté les juifs qui sont restés juifs (sous l’autorité des rabbins du Talmud), de l’autre les païens dans l’Eglise (sous l’autorité des Pères de l’Eglise), et enfin le groupe à l’intersection des juifs épousant la doctrine chrétienne et censés avoir été rejetés par les deux bloc précédents. J’ai moi-même adhéré à cette vision historique longtemps. Mais la réalité historique me semble toute autre. Il est évident que la Loi mosaïque étant abolie par la Passion du Christ, l’observance mosaïque est devenue un marqueur théologique fort pour différencier juifs et chrétiens. Dans la pratique chrétienne, juif est devenu une identité familiale, mais sans plus. Dans la pratique rabbinique, juif est devenu consubstantiel de l’observance mosaïque. Ainsi les juifs s’accomplissant dans l’alliance en Christ pouvaient simplement et spontanément se mélanger, au travers d’unions matrimoniales auparavant peu ou pas acceptées au sein du peuple d’Israël. Ainsi, les juifs n’ont pas disparu à la faveur de massacres ou autres actes violents, mais ils ont disparu dans la vision rabbinique à la faveur d’une assimilation simple et naturelle. Il ne pouvait donc pas y avoir trois groupes historiques, mais simplement deux. Le judéo christianisme est donc une fable aussi bien historique que théologique.