Convergence et distinction de ces deux révélations

point A

texte original roumain

• a. înţelesul obiectiv al revelaţiei naturale. Nedespărţirea celor două feluri de revelaţie şi conţinutul lor, în parte comun (oferit prin revelaţia naturală obiectivă în mod indirect, iar în cea supranaturală în mod explicit) (7) , nu s-ar putea înţelege dacă am socoti că în revelaţia naturală este activ numai omul, cum ne-a obişnuit teologia occidentală să înţelegem.

Detaşarea de Dumnezeu a naturii prin care El vorbeşte şi lucrează, sau vorbeşte lucrând şi lucrează vorbind, a dus uşor la felurite concepţii care au voit să explice lumea exclusiv pe baza unei realităţi imanente. Dar revelaţia naturală e nedespărţită de cea supranaturală şi credinciosul se simte şi prin ea într-o legătură imediată cu Dumnezeu. Dar aceasta, numai dacă Dumnezeu Se manifestă continuu prin cea dintâi, vorbind şi lucrând continuu prin toate lucrurile şi combinaţiile lor alese de El şi prin toate gândurile aduse de El prin acestea, şi în mod direct, în conştiinţa umana şi conducând astfel pe om spre realizarea sensului existenţei sale în unirea eternă cu El.

De fapt Dumnezeu vorbeşte şi lucrează continuu prin lucrurile create şi cârmuite, prin crearea de împrejurări mereu noi, prin care cheamă pe fiecare om la împlinirea datoriilor sale faţă de El şi de semenii săi şi răspunde la apelurile omului în fiecare clipă. Lucrurile şi împrejurările acestea sunt tot atâtea gânduri (raţiuni) manifestate ale lui Dumnezeu, deci tot atâtea cuvinte plasticizate. Dar Dumnezeu vorbeşte fiinţei noastre mai ales prin gândurile ce le naşte în conştiinţa noastră, când vrem să facem ceva sau trebuie să facem ceva; sau când, după ce am făcut ceva rău, ne vorbeşte prin mustrări, prin necazuri şi boli. Prin toate, Dumnezeu ne conduce, ca printr-un dialog continuu, spre desăvârşirea noastră, deschizându-ne perspectiva spre împlinirea sensului existenţei noastre în comuniunea cu Dumnezeu cel infinit.

Proorocul David afirmă adeseori vorbirea lui Dumnezeu prin măreţia naturii, dar nu lipseşte la el nici afirmarea despre vorbirea lui Dumnezeu prin diferite necazuri sau bucurii ce le aduce omului în viaţă. Pentru primul fel de vorbire cităm: "Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua spune zilei cuvânt şi noaptea vesteşte nopţii ştiinţă. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. în tot pământul a ieşit vestirea lor şi până Ia marginea lumii cuvintele loi" (Ps. 18, 1-4). Iar despre vorbirea prin necazuri şi prin ajutor, cităm: "Auzit-a rugăciunea mea şi m-a scos din groapa ticăloşiei şi din tina noroiului" (Ps, 29, 2). Elihu descrie întâi grăirea lui Dumnezeu în conştiinţa omului prin necazuri şi dureri, iar după aceea grăirea Lui prin lucruri: "Vezi că Dumnezeu vorbeşte când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia aminte. Şi anume El vorbeşte în vis, în vederile nopţii, atunci când somnul se lasă peste oameni şi când ei dorm în aşternutul lor. Atunci El dă înştiinţări oamenilor, ca să-i întoarcă de la cele rele şi să-i ferească de mândrie, păzindu-le sufletul de prăpastie şi de calea mormântului. De aceea, prin durere omul este mustrat în patul lui şi oasele lui sunt zguduite de un cutremur neîntrerupt. Pofta lui se dezgustă de mâncare şi inima lui nu mai doreşte nici cele mai bune bucate. Carnea de pe el se prăpădeşte şi piere, şi oasele lui, până acum nevăzute, îi ies prin piele. Sufletul lui înaintează încet-încet spre prăpastie şi viaţa lui, spre împărăţia morţilor. Dar el se roagă lui Dumnezeu şi Dumnezeu arată bunătatea Sa şi îi îngăduie să vadă faţa Lui cu mare bucurie şi astfel îi dă omului iertarea Sa" (Iov 33, 14-26).

Atitudinea faţă de noi a lui Dumnezeu ca Persoană se arată uneori şi în refuzul Lui de a răspunde. Poate că slăbirea evidenţei prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu prin natură şi prin conştiinţa omului se datoreşte şi acestui refuz al Lui de a răspunde celor ce nu-L cheamă cu toată inima. Elihu continuă: "Să tot strige ei atunci, că Dumnezeu nu răspunde din pricina trufaşei împilări a celor răi. Zadarnică le este truda: Dumnezeu nu aude şi Cel atotputernic nu ia aminte" (Iov 35, 12-14).

Revelaţia naturală se îndeplineşte obiectiv în tot timpul şi locul; ea se adresează fiecăruia. Ea ajută pe cei care o recunosc în lumina Revelaţiei supranaturale, împreună cu învăţătura Revelaţiei supranaturale, şi cu lucrarea ei, ca să înainteze spre viaţa eternă.

7. Ibid., col, 1152.

traduction proposée

Convergence et distinction de ces deux révélations

A. Signification de la révélation naturelle. La non séparation de ces deux types de révélation et de leur contenu, dans ce qu’elles ont en commun (commun offert par la révélation naturelle objective indirectement, et par celle surnaturelle de façon explicite) (7), ne pourrait se comprendre si l’on considérait que seul l’homme est actif, comme nous a habitué à le comprendre la théologie occidentale.

Le détachement de Dieu de la nature par laquelle Il parle et agit, ou parle en agissant et agit en parlant, a facilement conduit à divers types de conception qui ont expliquer le monde uniquement sur la base d’une réalité immanente. Mais la révélation naturelle est inséparable de (la révélation) surnaturelle et le croyant sent aussi au travers elle un lien immédiat avec Dieu. Mais ceci, seulement si Dieu se manifeste de façon continue à travers la première, parlant et agissant de façon continue au travers de toutes les choses et leurs combinaisons choisies par Lui et par toutes les pensées amenées par Lui au travers de cela, et directement dans la conscience humaine et conduisant alors l’homme à réaliser le sens de son existence en union éternelle avec Lui.

De fait Dieu parle et agit de façon continue au travers des choses créées et gouvernées, au travers de la création de situations toujours nouvelles, par lesquelles il appelle chaque homme à la réalisation de ses obligations envers Lui et envers ses semblables, et répond à l’appel de l’homme à chaque instant. Les choses et les situations sont toutes ces pensées (raisons) manifestées par Dieu, donc toute ces paroles plastifiées. Mais Dieu parle à nos être surtout par les pensées qui naissent de façon continue en nous, lorsque nous voulons faire quelque chose ou que nous devons faire quelque chose ; ou lorsque, après que nous avons mal agi, il nous parle au travers des réprimandes, des malheurs et des maladies. Au travers de tout ceci, Dieu nous conduit, comme au travers d’un dialogue continu, pour notre perfectionnement, nous ouvrant la perspective de l’accomplissement du sens de notre existence en communion avec le Dieu infini.

Le prophète David affirme souvent la parole de Dieu par la grandeur de la nature, mais il ne manque pas d’affirmer la parole de Dieu au travers des différents malheurs ou bonheurs qu’il apporte à l’homme dans sa vie. Pour le premier type de discours nous citons : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament annonce l’œuvre de ses mains. Le jour au jour proclame une parole et la nuit à la nuit annonce la connaissance. Ce ne sont ni des discours ni des paroles dont on ne saurait entendre la voix ; leur message s’est répandu par toute la terre, leurs paroles jusqu’aux extrémités du monde.» (Ps 18:1-4). Concernant le discours pour les difficultés et l’aide : « il a écouté ma supplication. Il m’a fait remonter du fond de la misère, de la fange du bourbier ; » (Ps 39:2-3). Elihu décrit d’abord le discours de Dieu dans la conscience de l’homme au travers des difficultés et des souffrances, puis, après cela, Son discours au travers des actes : « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions, Afin de détourner l'homme du mal Et de le préserver de l'orgueil, Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, Même les aliments les plus exquis; Sa chair se consume et disparaît, Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu; Son âme s'approche de la fosse, Et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, Un d'entre les mille Qui annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange: Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse; J'ai trouvé une rançon! Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, Il revient aux jours de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière; et Dieu lui est propice, Lui laisse voir sa face avec joie, Et lui rend son innocence. » (Job 33:14-26)

L’attitude de Dieu en tant que personne face à nous, se montre parfois dans son refus de répondre. Il se peut que l’affaiblissement de l’évidence de sa présence et des actes de Dieu au travers de la nature et au travers de la conscience de l’homme est dû aussi à ce refus de répondre à ceux qui ne l’appellent pas de tout leur cœur. Elihu poursuit : « On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, A cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, Le Tout Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, Ta cause est devant lui: attends-le! » (Job 35:12-14)

La révélation naturelle s’accomplit objectivement en tout temps et en tout lieu ; Elle s’adresse à tout le monde. Elle aide ceux qui la reconnaissent à la lumière de la révélation surnaturelle, ensemble avec l’enseignement de la révélation surnaturelle, et avec son action, à progresser vers la vie éternelle.


Commentaire/Analyse

après avoir étudié les deux types de révélations, Staniloae va regarder leurs interactions. Je ne vais pas redévelopper ce que j’ai dit précédemment et vous renvoie donc aux articles précédents. Dans ce nouveau développement, Staniloae envoie une petite pique gratuite aux théologiens occidentaux. Il est difficile d’après le contexte de dire s’il s’agit dans son esprit d’un synonyme de théologie catholique romaine ou protestante, ou bien d’occident au sens large, pouvant très bien être également orthodoxe. Je penche néanmoins pour la première solution, à savoir, une petite pique aux non orthodoxes.

Puis, et c’est le sujet principal de ce billet, il déclare quelque chose d’absolument fondateur dans la relation à Dieu : « L’attitude de Dieu en tant que personne face à nous, se montre parfois dans son refus de répondre. ». Plus loin il explique : « à ceux qui ne l’appellent pas de tout leur cœur ». Ainsi, Staniloae répond immédiatement à celui qui serait tenté de lui demander : « pourquoi ? ». Et cette explication pourra être douloureuse pour ceux qui attendent une réponse : vous ne le voulez pas suffisamment. Vous le voulez, oui, mais pas de façon absolue. Cela ne structure pas assez vos vies. Cela ne change pas assez vos vies. Vous n’êtes pas dans une vraie recherche. Cette pique est très adéquate lorsque l’on songe aux athées, ou aux agnostiques très très proches de l’athéisme : souvent on a affaire à des gens qui voudraient une théophanie particulière, propre à leur personne, comme préalable à toute démarche spirituelle. Avec Dieu, cela ne marche pas de la sorte. Le personnage du livre de Job explique de quoi il s’agit : « On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, A cause de l’orgueil des méchants ». Ce silence de Dieu, c’est l’écorce de la relation au divin. On ne peut pas manger ce fruit sans ouvrir son écorce. Si dans la vie, tout à un coût, tout est relatif à un effort, alors trouver Dieu ne peut pas être gratuit. Il y aura peut-être un premier pas de Dieu, par économie, mais Dieu attendra ensuite des efforts. Beaucoup d’efforts.